ទំនាក់ទំនងចុះឈ្មេះចូលបណ្តុះបណ្តាលនៅ អង្គការ​អភិវឌ្ឍន៍អាជីពកម្ពុជា  បូរី សូនី ផ្លូវលូ៥។
ទូរសព្ទ័លេខៈ​ ០១៦២៨៦០០៣/ ០៩៧​ ៤៤៤​៧៤០០​